Heading

  
  • Heading

                  
  • Heading

Peraturan

Heading

Heading


PERATURAN-PERATURAN PILIHAN RAYA (PENJALANAN PILIHAN RAYA) 1981
Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 16 Akta Pilihan Raya 1958 [Akta 19], Suruhanjaya Pilihan Raya, dengan kelulusan Yang di-Pertuan Agong...

Lagi

PERATURAN-PERATURAN PILIHAN RAYA (PENDAFTARAN PEMILIH) 2002
In exercise of the powers conferred by section 15 of the Elections Act 1958 [Act 19], the Election Commision, with the approval of the Yang di-Pertuan Agong...

Lagi

 

PERATURAN-PERATURAN PILIHAN RAYA (PENGUNDIAN POS) 2003
In exercise of the powers conferred by section 16 of the Elections Act 1958 [Act 19], the Election Commision, with the approval of the Yang di-Pertuan Agong...

Lagi